حدود یک ماه قبل که خانۀ نوسازی را اجاره کردیم. صاحبخانه آن را تمیز نکرد و به ما گفت شما کارگر بگیرید و من پول کارگر را حساب می کنم. ما کارگر نگرفتیم بلکه همسرم خودش خانه را تمیز کرد. آیا ما می توانیم پول تمیز کردن خانه را از صاحبخانه بگیریم؟
حدود یک ماه قبل که خانۀ نوسازی را اجاره کردیم. صاحبخانه آن را تمیز نکرد و به ما گفت شما کارگر بگیرید و من پول کارگر را حساب می کنم. ما کارگر نگرفتیم بلکه همسرم خودش خانه را تمیز کرد. آیا ما می توانیم پول تمیز کردن خانه را از صاحبخانه بگیریم؟

باسمه تعالى
اگر حق الزحمۀ متعارف گرفته شود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa2032