آیا به عنوان یک پدر می توانم فرزندم را که به سن بلوغ نزدیک است در تحقیق و انتخاب دین آزاد بگذارم؟ و اگر پس از تحقیق، او دینی غیر اسلام را انتخاب کند تکلیف چیست؟
آیا به عنوان یک پدر می توانم فرزندم را که به سن بلوغ نزدیک است در تحقیق و انتخاب دین آزاد بگذارم؟ و اگر پس از تحقیق، او دینی غیر اسلام را انتخاب کند تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

1. هر مسلمان وظیفه دارد در حد امکان دیگران را به راه راست، یعنی اسلام، هدایت کند و اینوظیفه در مورد پدر نسبت به فرزند سنگین ­تر است. البته هدایت به معنای اجبار نیست، بلکه باید تا حد امکان وسیلۀ یافتن راه صحیح را برای وی فراهم نماید.

2. اگر شخصی گمراه شود، وظیفۀ سایر مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر است، و اینوظیفه در رابطه با پدر نسبت به فرزند سنگین­ تر است.

کد سایت fa201 کد بایگانی 0