ما کشمش خرید و فروش می کنیم که مثلا امسال می خریم ولی سال بعد پولش را می دهیم. آیا این ربا است؟
ما کشمش خرید و فروش می کنیم که مثلا امسال می خریم ولی سال بعد پولش را می دهیم. آیا این ربا است؟

باسمه تعالى

کار شما معامله نسیه است و ربوی نیست و اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa1982
طبقه بندی موضوعی نقد و نسیه|احکام ربا