من کارمند هستم. برای صدور کارت قالیبافی باید چهل هزار تومان فیش واریز شود. من گاهی این مبلغ را به صورت دستی از مشتریان گرفته ولی به جای واریز به حساب دولت، این مبالغ را خرج کرده ام. حال باید چه کنم؟
من کارمند هستم. برای صدور کارت قالیبافی باید چهل هزار تومان فیش واریز شود. من گاهی این مبلغ را به صورت دستی از مشتریان گرفته ولی به جای واریز به حساب دولت، این مبالغ را خرج کرده ام. حال باید چه کنم؟

باسمه تعالى
اگر به ناحق پولی گرفته اید، باید آن را باز پس دهید و اگر پول دولت را خرج کرده اید، باید آن را به حساب مربوطه واریز کنید.