آیا ساخت شراب و فروش آن به کشور های غیر مسلمان، به انگیزه ورود ارز بیشتر به کشور جایز است؟
آیا ساخت شراب و فروش آن به کشور های غیر مسلمان، به انگیزه ورود ارز بیشتر به کشور جایز است؟ بر فرض عدم جواز، اگر خود انگور به این کشور ها فروخته شود در حالی که می دانیم از آن شراب می سازند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. ساخت و تولید شراب و سایر مشروبات الکی به قصد فروش به غیر مسلمانانی که آن را حلال می دانند، جایز نیست.

2. فروش شراب و سایر مشروبات الکی به غیر مسلمانانی که آن را حلال می دانند، جایز نیست.

3. فروش انگور به کشورهایی که می دانیم از آن شراب تولید می کنند، حرام نیست.