وقتی که عازم حج بودم دخترم سفارش کرد که قرآنی برای او بیاورم، من هم از مسجدی در مکه بدون این که خریداری کنم، قرآنی برداشتم. اکنون دخترم از این قرآن هیچ استفاده ای نمی کند و در قفسۀ کتاب هایش گذاشته است، سؤالم این است آیا کار حرامی مرتکب شده ام؟
وقتی که عازم حج بودم دخترم سفارش کرد که قرآنی برای او بیاورم، من هم از مسجدی در مکه بدون این که خریداری کنم، قرآنی برداشتم. اکنون دخترم از این قرآن هیچ استفاده ای نمی کند و در قفسۀ کتاب هایش گذاشته است، سوالم این است آیا کار حرامی مرتکب شده ام؟

باسمه تعالى

برداشتن قرآنی که وقف مسجد است یا قرآنی که مالک در مکان های عمومی برای استفاده گذاشته شده و مالکش را نمی شناسید، حرام است و واجب است که آن را به به مکان خود بازگردانید.