آیا پرداختن بدهی قبل از رسیدن سال خمس فرار از خمس محسوب می شود؟
آیا پرداختن بدهی قبل از رسیدن سال خمس فرار از خمس محسوب می شود؟

باسمه تعالی

پرداخت بدهی امر لازمی است و اگر شخص آن را زودتر از موعد بازپرداخت بپردازد، اشکالی ندارد و فرار از خمس محسوب نمی شود.

کد سایت fa1960
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس