برخی پول خود را به سکه و یا شمش های کوچک طلا تبدیل می کنند و در خانه نگهداری می کنند. در فرض اینکه خمس این پول قبلاً داده نشده باشد، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟
برخی پول خود را به سکه و یا شمش های کوچک طلا تبدیل می کنند و در خانه نگهداری می کنند. در فرض اینکه خمس این پول قبلاً داده نشده باشد، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

بله، به آن خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa1959
طبقه بندی موضوعی سرمایه|مسائل متفرقه خمس