آیا به پولی که به منظور باز کردن حساب (مثلاً قرض الحسنه) به بانک داده می شود، خمس تعلق می گیرد؟
آیا به پولی که به منظور باز کردن حساب (مثلاً قرض الحسنه) به بانک داده می شود، خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

1. به پول پس انداز شده به عنوان قرض الحسنه خمس تعلّق می گیرد.

2. پولی که به عنوان سپردۀ سرمایه گذاری در بانک پس انداز شده است اگر گذران زندگی متوقف بر این سرمایه گذاری است، اصل پول خمس ندارد و فقط منافع حاصل از سرمایه گذاری مشمول خمس است.