آیا یک زن می تواند در مقابل مردان نامحرم قرآن بخواند؟
آیا یک زن می تواند در مقابل مردان نامحرم قرآن بخواند؟

باسمه تعالی

این کار حرام نیست؛ مگر آنکه مفسده ای به دنبال داشته باشد.

کد سایت fa1928