من می خواهم خواهر زنم با من محرم شود. ایشان دختر نابالغی دارد که همسرم او را بیش از 15 بار شیرداده است.
من می خواهم خواهر زنم با من محرم شود. ایشان دختر نابالغی دارد که همسرم او را بیش از 15 بار شیرداده است.

باسمه تعالی

اگر همسرتان با رعایت شرایط رضاع از شیر حاصل از شما به این دختر شیر داده باشد، آن دختر فرزند رضاعی شما و همسرتان محسوب می گردد و بین شما و او رابطۀ محرمیت برقرار است اما این باعث نمی شود مادر آن دختر بر شما محرم شود.

کد سایت fa1914