آیا کسى عصبانى باشد و قرآن را به زمین بزند، حکمى بر او مترتب مى شود؟
آیا کسى عصبانى باشد و قرآن را به زمین بزند، حکمى بر او مترتب مى شود؟

باسمه تعالی

این کار وی اهانت به قرآن و حرام است. عصبانیت هرچه قدر هم شدید باشد، مجوزی برای این کار نمی شود. بنابراین باید توبه کند و وظیفۀ دیگری ندارد.

کد سایت fa1890
طبقه بندی موضوعی قرآن