آب مانده کنار رودخانه حکم چه آبی را دارد؟ آیا پاک کننده نجاست است؟
آب مانده کنار رودخانه حکم چه آبی را دارد؟ آیا پاک کننده نجاست است؟

باسمه تعالی
اگر آب مانده در کنار رودخانه متصل به آب رودخانه باشد، حکم آب رودخانه را دارد و آب جاری محسوب می شود و اگر متصل نباشد، حکم آب راکد را دارد و در هر حال اگر پاک باشد، پاک کنندۀ نجاست است.

کد سایت fa1866 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام آبها