در صورتی که یک زن غیر مسلمان با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند و این زن به اسلام روی آورد، آیا وی باید از شوهرش طلاق بگیرد؟
در صورتی که یک زن غیر مسلمان با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند و این زن به اسلام روی آورد، آیا وی باید از شوهرش طلاق بگیرد؟

باسمه تعالی

به محض مسلمان شدن زن، ازدواج وی با مرد غیر مسلمان باطل می شود و طلاق نیاز نیست. بله ممکن است برای تحقق آثار قانونی، طلاق نیاز باشد که فورا باید اقدام شود و در هر حال هر گونه ارتباط جنسی با این مرد حرام است.

 

کد سایت fa1825
طبقه بندی موضوعی احکام ازدواج مجدد