آیا غذای پخته شده توسط یک انسان مسیحی حرام است؟ البته اگر با گوشت حلال تهیه شده باشد؟
آیا غذای پخته شده توسط یک انسان مسیحی حرام است؟ البته اگر با گوشت حلال تهیه شده باشد؟

باسمه تعالی

خیر، مگر این که علم به وجود نجس در آن باشد.

کد سایت fa1770