آیا اینکه کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند، شامل هر نوع شکی می شود؟
آیا اینکه کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند، شامل هر نوع شکی می شود؟

باسمه تعالی

شخصی که کثیر الشک است، فقط در مواردی از عبادت یا اجزاء و شرایط آن که زیاد شک می کند، باید به شکش اعتناء نکند اما در سایر موارد که میزان شک کردن او متعارف و عادی است، باید به احکام شک عادی عمل کند.

کد سایت fa1713
طبقه بندی موضوعی شکیات