من در طواف عمره مفرده چند نفر را عمداً هل دادم تا راه خود را باز کنم، اکنون 7 ماه از آن زمان گذشته است. آیا عمره ام باطل است؟ آیا باید کفاره بپردازم؟
من در طواف عمره مفرده چند نفر را عمداً هل دادم تا راه خود را باز کنم، اکنون 7 ماه از آن زمان گذشته است. آیا عمره ام باطل است؟ آیا باید کفاره بپردازم؟

باسمه تعالی
هر چند این عمل درست نیست، ولی به صحت عمره ضرری نمی زند و کفاره ای ندارد.

کد سایت fa1702 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی محرمات احرام