آیا شوخی مرد با مرد در قالب گرفتن عورت و انگشت انداختن اشکال دارد؟ در مکان های عمومی چطور؟
آیا شوخی مرد با مرد در قالب گرفتن عورت و انگشت انداختن اشکال دارد؟ در مکان های عمومی چطور؟

باسمه تعالی

این اعمال مصداق واضح منکر است و حرام است و در صورت وجود شرایط، نهی از این منکر واجب خواهد بود. مکان عمومی یا غیر عمومی تأثیری در حکم ندارد.

کد سایت fa1699 کد بایگانی 0