عدۀ طلاق از چه زمانی آغاز می شود؟
اگر زن و مردی 1ماه تا 45 روز با هم ارتباط و نزدیکی نداشته و در حال انجام مراحل طلاق باشند، آیا زن زمان عده را باید بعد از طلاق نگه دارد؟

باسمه تعالی

عدۀ طلاق، از زمان جاری شدن صیغۀ طلاق آغاز می شود.

 

کد سایت fa1698
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده