اگر به مجتهد یا نمایندۀ وی دسترسی نداریم، خمس را به چه کسی پرداخت کنیم؟
این جانب اهل فیلیپین هستم و سؤالی در خصوص خمس دارم. تا آنجا که من می دانم ما می بایست نصف خمس خود را به مجتهد و یا نمایندۀ وی پرداخت کنیم و نصف دیگر آن را به سادات نیازمند بدهیم. اما در شرایطی که دسترسی به یک مجتهد برایم مقدور نیست و نیز مطمئن نیستم که سادات نیازمندی در کشورمان زندگی می کند یا خیر، به چه کسی باید خمس را پرداخت؟

باسمه تعالی

 شما می توانید از طریق ابزار های انتقال پول و اعتبار (اینترنت یا حوالۀ بانکی و ...) وجوه شرعی را به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل وی برسانید و حق تصرف در آن ها را بدون اذن وی ندارید.

 

 

کد سایت fa1684