معامله فضولی و معامله بدون قصد و اراده از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
معامله فضولی و معامله بدون قصد و اراده از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
1. معامله فضولی یعنی انجام معامله ای که به اذن شخص دیگری نیازمند است، دارای اثری نیست، مگر این که شخص مزبور پس از اطلاع از معامله آن را بپذیرد که در این صورت معامله صحیح خواهد بود و از زمان اجازه اثر خواهد داشت. البته اگر معامله فضولی به قصد نیرنگ صورت پذیرد و مفاسدی بر آن مترتب شود، حرام خواهد بود. هر چند پس از اجازه شخص مزبور نافذ می باشد.
2. معامله بدون قصد و اراده باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود و پس از اراده یا قصد نیاز به تجدید معامله وجود دارد.

کد سایت fa1671
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات