آیا رقصیدن به منظور لاغری حرام است؟ با آهنگ یا بدون آهنگ چطور؟ و اگر آهنگ برای شخص احساسی ایجاد نکند، چطور؟
آیا رقصیدن به منظور لاغری حرام است؟ با آهنگ یا بدون آهنگ چطور؟ و اگر آهنگ برای شخص احساسی ایجاد نکند، چطور؟

 باسمه تعالی

1. رقص اگر باعث تحریک شهوت باشد یا مفسدۀ دیگری به دنبال داشته باشد، جایز نیست. قصد لاغر شدن تأثیری در این حکم ندارد.

2. رقص و موسیقی هریک حکم مختص به خود را دارند. بنابراین ممکن است یک نوع رقص خاص حرام نباشد اما موسیقی همراه با آن از نوع حرام باشد. همچنین عکس آن هم متصور است.

 

 

کد سایت fa1642
طبقه بندی موضوعی رقص