آیا حال کردن سکس پسر با پسر گناه است؟
آیا حال کردن سکس پسر با پسر گناه است؟

باسمه تعالی

هرگونه روابط جنسی با جنس موافق حرام است؛ چه پسر با پسر باشد و چه دختر با دختر باشد.