آیا خوردن هشت پا حلال است؟ آیا مردار هشت پا نجس است و اگر در مایعی مثل روغن بیفتد، آن را نجس می کند؟
آیا خوردن هشت پا حلال است؟ آیا مردار هشت پا نجس است و اگر در مایعی مثل روغن بیفتد، آن را نجس می کند؟

باسمه تعالی

خوردن هشت پا حرام است، ولی مردۀ آن نجس نیست و چیزی مانند روغن را نجس نمی کند.

کد سایت fa1558 کد بایگانی 0