حکم دیه یا کفاره سقط جنین (قبل از 3 ماه) به صورت عمدی توسط تزریق آمپول چیست و آیا صحت دارد که به فرزندان دیگر می رسد؟ همچنین منظور از دینار چیست و چگونه به نرخ امروز محاسبه می شود؟
حکم دیه یا کفارۀ سقط جنین (قبل از 3 ماه) به صورت عمدی توسط تزریق آمپول چیست و آیا صحت دارد که به فرزندان دیگر می رسد؟ همچنین منظور از دینار چیست و چگونه به نرخ امروز محاسبه می شود؟

باسمه تعالی

1. دیۀ جنین تا قبل از دمیده شدن روح (چهار ماهگی) صد دینار است ولی سقط جنین کفاره ندارد.

2. دیه به وراث جنین غیر از کسانی که در سقط او دخیل بوده اند، می رسد.

3. منظور از دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است و نرخ امروز آن با در نظر گرفتن وزنش، با مراجعه به بازار امروز قابل محاسبه است.

کد سایت fa1521