حیازت به چه معنا است؟ آیا در ماهی، حیازت شرط است؟
حیازت به چه معنا است؟ آیا در ماهی، حیازت شرط است؟

باسمه تعالى

1. حیازت به معنی تسلط بر مال است؛ مانند مسلط شدن بر پرنده با به دام انداختن آن.

2. حیازت در اموال غیر منقولی که مالک ندارد (مباحات عامه) عامل مالکیت محسوب می شود؛ یعنی فرد حیازت کننده چیزی را که حیازت کرده، مالک می شود.

3. در مالک شدن ماهی نیز حیازت شرط است. بنابراین صرف اینکه فردی پیش خودش اراده کند فلان ماهی خاص در آب برای او باشد، باعث مالکیتش نسبت به آن ماهی نمی شود.

کد سایت fa1508