حکم زنا با دختر باکره که زنا کار و زنا دهنده هر دو مجرد هستند و هر دو توبه نصوح کرده اند، چیست؟
حکم زنا با دختر باکره که زنا کار و زنا دهنده هر دو مجرد هستند و هر دو توبه نصوح کرده اند، چیست؟

باسمه تعالی

اعتراف به گناه حتی در نزد قاضی یا برای ابراز پشیمانی جایز نیست؛ مگر در مورد گناهانی که جنبۀ حق الناس دارند مثل قصاص و سرقت که در چنین مواردی اگر قاضی از سارق و جانی درخواست اعتراف کند، اقرار برای وی جایز است. بنابراین ندامت قلبی و تصمیم بر ترک گناه گفته شده کافی است.

کد سایت fa1440 کد بایگانی 0