آیا طلبه ای که کار فرهنگی می کند و دیگر در درس خارج شرکت نمی کند، می تواند شهریه بگیرد؟
آیا طلبه ای که کار فرهنگی می کند و دیگر در درس خارج شرکت نمی کند، می تواند شهریه بگیرد؟

باسمه تعالی

اگر کار او متناسب با طلبگی و روحانیت باشد و از آن طریق در آمدی که کفاف زندگی اش را دهد، نداشته باشد، می تواند از وجوهات شرعی استفاده کند.

کد سایت fa144 کد بایگانی 0