طواف نساء جزء واجبات اعمال حج است؛ ولی اهل تسنن آن را انجام نمی دهند آیا زن بر آن ها حرام می شود؟ آیا فرزندان آن ها حرام زاده هستند یا خیر؟
طواف نساء جزء واجبات اعمال حج است؛ ولی اهل تسنن آن را انجام نمی دهند آیا زن بر آن ها حرام می شود؟ آیا فرزندان آن ها حرام زاده هستند یا خیر؟

باسمه تعالی

طواف وداع آن ها به منزلۀ طواف نساء محسوب می شود و مشکلی در فرزندان آن ها به وجود نمی آید.

 

کد سایت fa1428 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام حج