من مدت 7 سال پیش کل حقوق دریافتی ام را برای خرید خودرو به برادرم دادم. ایشان این پول را بدون رضایت من خرج کرد و من هم بیکار شدم. برادرم حالا پس از این مدت می خواهد همان پول را بدهد. آیا نباید پول بیشتری به علت تورم به من بپردازد؟
من مدت 7 سال پیش کل حقوق دریافتی که از کارگری در کارخانه می گرفتم (حقوق 4 سال) برای خرید خودرو به برادرم دادم ایشان این پول را بدون رضایت من خرج کرد من هم بیکار شدم در حالی که وضع برادرم خوب بود همین که 40 میلیون تومان ماشین داشت و... هر ماه وعده روزی را میداد که پولت را میدهم حالا پس از این مدت میخواهد همان پول را بدهد سود که حرام است من در آن زمان ماهی صد هزار تومان حقوق میگرفتم امروز روزی 20 هزار تومان دریافت میکنم لطفا راهنمایی کنید این مشکل را چگونه حل کنیم که گناه مرتکب نشوم.

باسمه تعالی

1. کسی که بدون رضایت مالک در مال او تصرف می کند، غاصب است و غاصب ضامن مالی است که غصب کرده است.

2. در پول، شخص ضامن ـ یعنی غاصب ـ باید ارزش آن را که همان قدرت خرید در زمان غصب است، باز پس دهد. پس اگر اقتصاد دارای تورم مثبت است و ارزش پول کاهش پیدا کرده است، غاصب باید ارزش قبلی پول را به صاحب آن برگرداند. با این وصف، اگر قدرت خرید پول نصف شده باشد، غاصب باید دو برابر مبلغ غصب کرده را به صاحب آن برگرداند تا دین خود را ادا کرده باشد.

کد سایت fa1411