اگر در روزی که شک داریم آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت روزۀ قضا یا روزۀ مستحبی روزه بگیریم و در اثنای روز متوجه شویم ماه رمضان است، آیا لازم است نیت روزه رمضان کنیم؟
اگر در روزی که شک داریم آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت روزۀ قضا یا روزۀ مستحبی روزه بگیریم و در اثنای روز متوجه شویم ماه رمضان است، آیا لازم است نیت روزه رمضان کنیم؟

باسمه تعالی

اگر روزى را که شک دارید آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت روزۀ قضا یا روزۀ مستحبى و مانند آن روزه بگیرید و در بین روز بفهمید که ماه رمضان است، باید نیت روزۀ رمضان کند.

 

کد سایت fa1369 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن