آیا واجب است در روزی که شک داریم آخر شعبان است یا اول رمضان روزه بگیریم؟ برای روزه در این روز چگونه باید نیت کنیم؟
آیا واجب است در روزی که شک داریم آخر شعبان است یا اول رمضان روزه بگیریم؟ برای روزه در این روز چگونه باید نیت کنیم؟

باسمه تعالی

1. روزى را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول ماه رمضان، واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد نمى‌تواند نیت روزۀ ماه رمضان کند.

2. بهتر آن است که در این روز نیت روزۀ مستحبی یا قضا یا مانند آن کند و اگر بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، روزه اش از رمضان حساب مى‌شود.

3. اگر در این روز بدین صورت نیت کند که اگر ماه رمضان باشد، روزۀ ماه رمضان و اگر نباشد، روزۀ مستحبی یا قضا یا مانند آن باشد، روزه اش صحیح است.

 

کد سایت fa1368
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن