حکم روزۀ فرد کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شده، چیست؟
حکم روزۀ فرد کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شده، چیست؟

باسمه تعالی

اگر در روز ماه رمضان کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام نداده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید به قصد ما فی الذمه تا آخر روز امساک کند و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.

 

کد سایت fa1366 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن