اگر فردی که روزه معینی غیر از روزه ماه رمضان بر او واجب است، عمداً تا اذان صبح نیت نکند، آیا روزه اش باطل است؟ در صورتی که نداند یا فراموش کند روزه آن روز واجب است، چطور؟
اگر فردی که روزه معینی غیر از روزه ماه رمضان بر او واجب است، عمداً تا اذان صبح نیت نکند، آیا روزه اش باطل است؟ در صورتی که نداند یا فراموش کند روزه آن روز واجب است، چطور؟

باسمه تعالی

اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگرى بر انسان واجب باشد مثلاً نذر کرده باشد که روز معینى را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه‌اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید چنانچه کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام نداده باشد و نیت کند روزه او صحیح است و چنانچه بعد از ظهر بیدار شود یا یادش بیاید، نمى‌تواند نیت روزه کند ولى باید در بقیه روز از مبطلات روزه اجتناب نماید.

 

کد سایت fa1364 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن