کسى که براى به جا آوردن روزۀ میتى اجیر شده، آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟ کسی که روزۀ واجب دارد، چطور؟
کسى که براى به جا آوردن روزۀ میتى اجیر شده، آیا می تواند روزۀ مستحبی بگیرد؟ کسی که روزۀ واجب دارد، چطور؟

باسمه تعالی

کسى که براى به جا آوردن روزه میتى اجیر شده، اگر وقت آن وسعت داشته باشد مى‌تواند روزه مستحبى بگیرد و در صورتى که وقت، تنگ باشد اگر روزه مستحبى بگیرد گناه کار است، ولى روزه او صحیح مى‌باشد و کسى که روزه قضاى ماه رمضان، یا بنا بر احتیاط روزه واجب دیگرى غیر ماه رمضان دارد، نمى‌تواند روزه مستحبى بگیرد، مگر این که به جهتى نتواند روزه واجب بگیرد ولى بتواند روزه مستحبى بگیرد، مثلاً اگر در سفر باشد و نذر کرده باشد که در آن سفر روزه مستحبى بگیرد، روزه‌اش صحیح است.

کد سایت fa1363 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن