حکم روزه کسی که بعد از اذان صبح متوجه شود ماه رمضان است، چیست؟
حکم روزه کسی که بعد از اذان صبح متوجه شود ماه رمضان است، چیست؟

باسمه تعالی

اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام نداده باشد، باید نیت کند و روزه او صحیح است. و اگر کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام داده باشد، روزه او باطل مى‌باشد، ولى باید تا مغرب کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نماید و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است، بنا بر احتیاط واجب رجاءً نیت روزه کند و بعد از رمضان هم آن را قضا کند.

 

کد سایت fa1361 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن