آیا روزه فردی که پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، صحیح است؟
آیا روزه فردی که پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه‌اش صحیح است.

 

کد سایت fa1360 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن