اگر کسی پس از نیت کردن مست شود و در بین روز به هوش آید، آیا لازم است روزه خود را تمام کند؟
اگر کسی پس از نیت کردن مست شود و در بین روز به هوش آید، آیا لازم است روزه خود را تمام کند؟

باسمه تعالی

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزۀ آن روز را تمام کند و روزۀ او صحیح است.

 

کد سایت fa1359 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن