اگر کسی به نیت روز اول ماه رمضان روزه بگیرد و بعد متوجه شود روز دوم یا سوم است، آیا روزه او صحیح خواهد بود؟
اگر کسی به نیت روز اول ماه رمضان روزه بگیرد و بعد متوجه شود روز دوم یا سوم است، آیا روزه او صحیح خواهد بود؟

باسمه تعالی

اگر مثلاً به نیت روز اول ماه رمضان روزه بگیرد، بعد بفهمد دوم یا سوم بوده، روزۀ او صحیح است.

کد سایت fa1358 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن