اگر کسی بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزۀ دیگری بکند، حکم روزه گرفتن وی در آن روز چیست؟
اگر کسی بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزۀ دیگری بکند، حکم روزه گرفتن وی در آن روز چیست؟

باسمه تعالی

اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزه غیر رمضان کند، روزه‌اى که قصد کرده است، حساب نمى‌شود و هم چنین روزه ماه رمضان حساب نمى‌شود، اگر آن قصد، با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم نداشته باشد بنا بر احتیاط مستحب روزۀ ماه رمضان حساب نمى‌شود.

 

کد سایت fa1357 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن