اگر کسی تا پیش از اذان صبح بدون نیت بخوابد اما پیش از ظهر بیدار شده و نیت کند، آیا روزه او صحیح خواهد بود؟
اگر کسی تا پیش از اذان صبح بدون نیت بخوابد اما پیش از ظهر بیدار شده و نیت کند، آیا روزه او صحیح خواهد بود؟

باسمه تعالی

کسى که در غیر روزه معین واجب مثل روزه ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمى‌تواند نیت روزه واجب نماید. اگر عمداً در ماه رمضان بدون نیت روزه بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، روزه‌اش باطل است، ولى باید در روز از انجام کارهایى که روزه را باطل مى‌کند، خوددارى ورزد و اگر در اثر غفلت بدون نیت روزه تا اذان صبح خواب بماند و یا نیّت را فراموش کند، چنانچه تا قبل از اذان ظهر بیدار شود یا یادش بیاید و فوراً نیّت کند و کارى را که روزه را باطل مى‌کند، انجام نداده باشد، روزه‌اش صحیح است و چنانچه بعد از ظهر بیدار شود یا یادش بیاید، نمى‌تواند نیت روزه کند، ولى باید در بقیه روز از مبطلات روزه اجتناب نماید.

 

کد سایت fa1355 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن