کسی که توجه به روزه ماه مبارک رمضان دارد، تا چه زمانی می تواند نیت روزه را به تأخیر بیندازد؟
کسی که توجه به روزه ماه مبارک رمضان دارد، تا چه زمانی می تواند نیت روزه را به تأخیر بیندازد؟

باسمه تعالی

آخرین وقت نیّت روزه ماه رمضان براى شخص ملتفت، هنگام اذان صبح است، به این معنى که بنا بر احتیاط واجب باید هنگام صبح امساک او همراه با قصد روزه باشد، هر چند در ضمیر ناخودآگاه؛ یعنی اگر از او سؤال شود، بگوید: «قصد روزه دارم».

 

کد سایت fa1353 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن