آیا شخصی که قبل از 15 سالگی بر اثر استمنا منی از او خارج شده باشد، بالغ محسوب می شود و آیا نماز و روزۀ فوت شدۀ او قضا دارد؟
آیا شخصی که قبل از 15 سالگی بر اثر استمنا منی از او خارج شده باشد، بالغ محسوب می شود و آیا نماز و روزۀ فوت شدۀ او قضا دارد؟

باسمه تعالی

شخصی از او منی خارج شود، خواه این خروج منی به دلیل استمنا باشد یا ازدواج یا احتلام، بالغ است و باید نمازها و روزه های فوت شده را قضا کند.

کد سایت fa133