در صورتی که سال خمسی شخصی به یک روز تعطیل منتهی شود و امکان دسترسی به بانک جهت واریز خمس به حساب و یا دادن خمس به نمایندۀ معظم له را نداشته باشد، وظیفۀ او چیست؟
در صورتی که سال خمسی شخصی به یک روز تعطیل منتهی شود و امکان دسترسی به بانک جهت واریز خمس به حساب و یا دادن خمس به نمایندۀ معظم له را نداشته باشد، وظیفۀ او چیست؟

باسمه تعالی

خمس را در زمان مقرر محاسبه و آن را از اموال خود جدا کنید و در اولین زمان ممکن پرداخت کنید. تصرف در این مقدار پس از جدا کردن جایز نیست. در صورتی که بنا دارید معادل خمس، پولی را که  در بانک وجود دارد، بپردازید، جدا کردن آن با نیت قابل تحقق است؛ یعنی کافی است نیت کند که به مقدار خمش از آن حساب برای خمس اموالتان باشد.

 

کد سایت fa1317