اگر فردی به عنوان داور تعیین گردد و بعدا مشخص گردد آن داور با احدی از طرفین اختلاف حقوقی داشته آیا آن داور باید از داوری استنکاف ورزد و داوری را به شخص دیگر واگذار کند یا خیر؟
اگر فردی به عنوان داور تعیین گردد و بعدا مشخص گردد آن داور با احدی از طرفین اختلاف حقوقی داشته آیا آن داور باید از داوری استنکاف ورزد و داوری را به شخص دیگر واگذار کند یا خیر؟

در این گونه موارد بر طبق شرع و قانون داور مزبور باید از داوری استنکاف کند.

کد سایت fa1289 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام قضاوت