حکم دست دادن با زن غیر مسلمان چیست؟ آیا این کار موجب خروج شخص از ایمان می شود؟
حکم اسلام در خصوص دست دادن با زن غیر مسلمان در شرایطی که بیم آسیب دیدن از بابت گفتن اینکه به خاطر مسلمان بودن نمی توانم با شما دست بدهم، دارید چیست؟ بنده از این مساله آسیب دیده ام و حالا تصمیم گرفته ام که با زن عیر مسلمان در شرایطی که بهانه ای غیر از اظهار اسلام ندارم(نظیر آلوده بودن دست) و درخواست دست دادن از طرف ایشان باشد دست بدهم. آیا اعلام این تغییر قبل از ازدواج با یک زن مومنه مسلمان ضروری است؟ آیا من دیگر مومن محسوب نمی شوم.

باسمه تعالی

1. دست دادن با زنان غیر مسلمان بدون شهوت، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. مگر این که در ترک آن مفسده ای مهمتر یا مساوی وجود داشته باشد که در فرض اول دست دادن واجب و در فرض دوم جایز خواهد بود.

2. دست دادن با زنان غیر مسلمان در جایی که حرام است، باعث  خروج شخص از ایمان نمی شود، هر چند اصرار بر آن بدون توبه موجب فسق است. دست دادن با زنان غیر مسلمان در جایی که واجب یا جایز است، هیچ نقشی در فسق ندارد و باعث آن نمی شود. و در هر حال بیان این عمل برای دیگران از جمله زن مسلمان مومنی که قصد ازدواج با وی دارید، واجب نیست. بلکه اگر فعل حرامی مرتکب شوید، بیان آن برای دیگران حرام است و اگر مفسده ای در بیان مطلب باشد مطلقا حرام است.

 

کد سایت fa1271 کد بایگانی 0