می خواستم نماز حاجت بخوانم. اگر سه روز روزه بگیرم ولی دو رکعت نماز را نتوانم در بلندترین جای خانه بخوانم و در اتاق خودم بخوانم، مشکلی دارد؟
می خواستم نماز حاجت بخوانم. اگر سه روز روزه بگیرم ولی دو رکعت نماز را نتوانم در بلندترین جای خانه بخوانم و در اتاق خودم بخوانم، مشکلی دارد؟

باسمه تعالی

در این نوع از نماز حاجت که مقصود شما است، بنا بر روایت وارد شده ،باید نماز را در اتاق یا پستویی بخوانید که در بالاترین سطح از سایر قسمت های منزل قرار دارد. اگر این کار ممکن نیست، به هر مقدار که ممکن است، اکتفاء کنید، إن شاء الله کفایت می کند.

 

کد سایت fa1261
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی