به غیر از منزل که در آن زندگی می کنیم دارای دو قطعه زمین نیز هستیم. آیا پس از فروش باید خمس آن ها را پرداخت کرد یا در حال حاضر هم می توان اقدام کرد؟
به غیر از منزل که در آن زندگی می کنیم دارای دو قطعه زمین نیز هستیم. آیا پس از فروش باید خمس آن ها را پرداخت کرد یا در حال حاضر هم می توان اقدام کرد؟

باسمه تعالی

اگر از زمان مالکیت زمین یک سال بگذرد، به آن زمین خمس تعلّق می گیرد و واجب است ارزش یک پنجم آن به قیمت روز به عنوان خمس پرداخت شود حتی اگر زمین فروخته نشود. بعد از تاریخ پرداخت خمس فقط به افزایش ارزشی که برای زمین تا یک سال آینده یا تا سر سال خمسی حاصل شود، خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa1241
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس