با توجه به ماده 46 قانون آئین دادرسی که در برخی موارد قاضی را از رسیدگی به پرونده منع نموده و آن را به قاضی دیگری محول می کند، آیا این مسئله می تواند نسبت به مراجع اداری اختصاصی مانند کمیسیون مالیاتی و ... قابل اجرا باشد؟
با توجه به ماده 46 قانون آئین دادرسی که در برخی موارد قاضی را از رسیدگی به پرونده منع نموده و آن را به قاضی دیگری محول می کند، آیا این مسئله می تواند نسبت به مراجع اداری اختصاصی مانند کمیسیون مالیاتی و ... قابل اجرا باشد؟

باسمه تعالی

1. تفسیر قانون از محدوده استفتاء خارج است.

2. مرجع تفسیر قانون، همان است که در قانون تعیین شده است.

3. به عنوان یک نظر مشورتی به نظر می رسد این قانون ناظر به محاکم قضایی است، هر چند حکمت آن شامل مراجع اداری اختصاصی مانند تعزیرات حکومتی، کمیسیون مالیاتی و امثال آن نیز می شود.

کد سایت fa1229 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام قضاوت