با توجه به اینکه در عصارۀ وانیل 35 % الکل وجود دارد، آیا استفاده از آن حرام است؟
با توجه به اینکه در عصارۀ وانیل 35 % الکل وجود دارد، آیا استفاده از آن حرام است؟

باسمه تعالی

اگر در عصارۀ وانیل 35 % الکل وجود داشته باشد، خوردن این عصاره به تنهایی حرام است ولی اگر از این عصاره در تولید یک چیز دیگر استفاده شود به گونه ای که میزان الکل یاد شده در آن چیز دیگر مستهلک محسوب شود، خوردن آن چیز جایز است؛ مثلاً اگر مقدار بسیار کمی عصارۀ وانیل را برای پخت مقدار زیادی کیک استفاده کنند و عرفاً بگویند این کیک، فاقد الکل است، خوردن آن کیک جایز است.

کد سایت fa1190